MASZTY KRATOWNICOWE STALOWE 450X450X450mm do 50m


Maszty kratownicowe stalowe 450x450x450mm wykonane z rur i profili stalowych cynkowanych ogniowo .Kratownica sk?ada si? z 6 lub 3metrowych elementw o wadze 130 lub 60kg montowanych na placu budowy i umo?liwia postawienie konstrukcji o wysoko?ci do 50m.Podstawa masztu i kotwy do olinowania s? zakotwione w fundamentach betonowych.Olinowanie z linek stalowych ocynkowanych o ?rednicy 5mm mocowanych co 6m .Odci?gi s? zakotwione na odleg?o?ci do 25m od podstawy dla 48m masztu.Wysoka sztywno?? i niska skr?tno?? masztu powoduje?e znajduje onzastosowanieprzy monta?u profesjonalnychkamer termowizyjnych,anten telekomunikacyjnych i internetowych.CENNIK MASZTW KRATOWNICOWYCH 450x450x450mm-do 50 m

  • Podstawa masztu
cena netto 580,-PLN
  • Sekcja dolna kratownicy
cena netto 1500,-PLN
  • Sekcja ?rodkowa kratownicy
cena netto 1200,-PLN
  • Sekcjagrna kratownicy
cena netto 1400,-PLN
  • Projekt techniczny
cena netto 2000,-PLN

Ceny elementw w wersjipodstawowej malowane farb? podk?adow?.Na ?yczenie klienta malujemy maszt farbami epoksydowymi lubcynkujemy ogniowo.Zapewniamy transport i monta? konstrukcji.


-maszt 18m-masa konstrukcji 390 kg-cena netto 4480,- monta? netto 4500,-

-maszt 24m-masa konstrukcji 520 kg-cena netto 5680,- monta? netto 6000,-

-maszt 30m-masa konstrukcji 650 kg-cena netto 6880,- monta? netto 7000,-

-maszt 36m-masa konstrukcji 780 kg-cena netto 8080,- monta? netto 8300,-

-maszt 42m-masa konstrukcji 910 kg-cena netto 9280,- monta? netto 9300,-

-maszt 48m-masa konstrukcji 1040 kg-cena netto 10480,- monta? netto 10300,-

W cen? monta?u wliczono koszt olinowania masztu.Koszty transportu do uzgodnienia.

*ceny katalogowe netto

MASZTY KRATOWNICOWE STALOWE 1000X1000X1000mm do100m
Maszt stalowy o wysoko?ci do 100m w formie kratownicy przestrzennej wykonanej z rur o ?rednicy 76,1x3
o przekroju trjk?ta rwnobocznego o boku 1000mm.Maszt sk?ada si? z segmentw o d?ugo?ci 6m cynkowanych ogniowo,??czonych przy pomocy ko?nierzy na ?ruby M10.Maszt jest posadowiony na stopie stalowej sk?adaj?cej si? z czterech ?aczonych ze sob? cz??ci.Stopa zako?czona jest przegubem zapewniaj?cym dwa stopnie swobody.Segment dolny masztu jest po??czony z podstaw? za pomoc? czterech ?rub.Segment ko?cowy masztu jest zako?czony szpicem z odgromnikiem.Podstawa masztu i kotwy do olinowania s? zakotwione w fundamentach betonowych.Olinowanie z linek stalowych o ?rednicy 10mm ocynkowanych mocowanych do co drugiego segmentu masztu za pomoc? szekli i zaciskw.Odci?gi s? zakotwione w ziemi w trzech okr?gach o ?rednicy 15m,30m i 50m rozstawionych co 90 stopni.


-masa ca?kowita masztu 100m- 5769 kg

-masa olinowania - 1230 kg

-masa podstawy i kotew -1371 kg


-cena masztu zgodnego z opisem - 55000,-PLN netto

-cena pomalowania w bia?o-czerwone pasy - 4000,-PLN netto

-cena o?wietlenia masztu - 3000,-PLN netto

-cena projektu technicznego masztu - 3000,-PLN netto

-cena monta?u - 22000,-PLN netto


Maszty wymagaj? projektu budowlanego i podlegaj? zg?oszeniu budowlanemu.

Podstawa prawna:
Art.29 ust1 pkt 27-Pozwolenia na budow? nie wymaga budowa instalacji telekomunikacyjnychw obr?bie budynkw b?d?cych w u?ytkowaniu.
Art.30 ust1 pkt 3b-Zg?oszeniu w?a?ciwemu organowi wymaga wykonanie robt budowlanych polegaj?cych na instalowaniu urz?dze? o wysoko?ci powy?ej 3m na obiektach budowlanych.