Systemy antenowe i maszty kratownicowe
Wie?e kratownicowe aluminiowe PDF
Rodzaj wie?y Cena netto
wie?a kratownicowa aluminiowa 6m 2 800,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 12m 5 900,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 18m 11 100,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 24m 17 100,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 30m 24 200,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 36m 31 700,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 42m 39 900,00 z?
wie?a kratownicowa aluminiowa 48m 48 700,00 z?

 
Anteny satelitarne i telewizyjne PDF
Read moreMontujemy systemy antenowe telewizji satelitarnej i naziemnej dla potrzeb sieci kablowych, hoteli , pensjonatw i osb fizycznych. Nasz? ofert? opieramy o sprz?t sprawdzonych producentw gwarantuj?cych odpowiedni? jako?? i poziom technologiczny oferowanych wyrobw. Dzieki d?ugoletniemu do?wiadczeniu i zdobytej wiedzy mo?emy zaproponowa? naszym klientom optymalne rozwi?zania funkcjonalne i cenowe.
Więcej…
 
Maszty kratownicowe stalowe PDF

MASZTY KRATOWNICOWE STALOWE 450X450X450mm do 50m


Read more

Maszty kratownicowe stalowe 450x450x450mm wykonane z rur i profili stalowych cynkowanych ogniowo .Kratownica sk?ada si? z 6 lub 3metrowych elementw o wadze 130 lub 60kg montowanych na placu budowy i umo?liwia postawienie konstrukcji o wysoko?ci do 50m.Podstawa masztu i kotwy do olinowania s? zakotwione w fundamentach betonowych.Olinowanie z linek stalowych ocynkowanych o ?rednicy 5mm mocowanych co 6m .Odci?gi s? zakotwione na odleg?o?ci do 25m od podstawy dla 48m masztu.Wysoka sztywno?? i niska skr?tno?? masztu powoduje?e znajduje onzastosowanieprzy monta?u profesjonalnychkamer termowizyjnych,anten telekomunikacyjnych i internetowych.

Więcej…
 
Wie?e kratownicowe stalowe PDF

Wie?akratownicowa stalowaWAK-20m

wysoko?? wie?y- 20m
ci??ar wie?y -2100kg
powierzchnia antenna szczycie -2m2

koszt konstrukcji ocynkowanej-19950,-PLN
fundament prefabrykowany -15000,-PLN
monta? z posadowieniem -14000,-PLN
projekt techniczny -4000,- PLN


OPCJE
system asekuracji pionowej
szynodrabina CARABELLI-2550,-PLN
wzek CARABELLI -1880,-PLN

Wie?a kratownicowa stalowa WAK-25m

wysoko?? wie?y- 25m
ci??ar wie?y -2700kg
powierzchnia antenna szczycie -2m2

koszt konstrukcji ocynkowanej-25650,-PLN
fundament prefabrykowany -16000,-PLN
monta? z posadowieniem -15000,-PLN
projekt techniczny -4000,- PLN


OPCJE
system asekuracji pionowej
szynodrabina CARABELLI-3330,-PLN
wzek CARABELLI -1880,-PLN

Wie?a kratownicowa stalowa WAK-30m

wysoko?? wie?y- 30m
ci??ar wie?y -3400kg
powierzchnia antenna szczycie -2m2

koszt konstrukcjiocynkowanej-32300,-PLN
fundament prefabrykowany -17000,-PLN
monta? z posadowieniem -16000,-PLN
projekt techniczny -4000,- PLN


OPCJE
system asekuracji pionowej
szynodrabina CARABELLI-4050,-PLN
wzek CARABELLI -1880,-PLN

Wie?a kratownicowa stalowa WAK-35m

wysoko?? wie?y- 35m
ci??ar wie?y -4400kg
powierzchnia antenna szczycie -2m2

koszt konstrukcjiocynkowanej-41800,-PLN
fundament prefabrykowany -19000,-PLN
monta? z posadowieniem -17000,-PLN
projekt techniczny -4000,- PLN

OPCJE
system asekuracji pionowej
szynodrabina CARABELLI-4800,-PLN
wzek CARABELLI -1880,-PLN


Wie?a kratownicowa stalowa WAK-40m

wysoko?? wie?y- 40m
ci??ar wie?y -5700kg
powierzchnia antenna szczycie -2m2

koszt konstrukcji ocynkowanej-54150,-PLN
fundament prefabrykowany -22000,-PLN
monta? z posadowieniem -18000,-PLN
projekt techniczny -4000,- PLN


OPCJE
system asekuracji pionowej
szynodrabina CARABELLI-5550,-PLN
wzek CARABELLI -1880,-PLN


Wie?a kratownicowa stalowa WAK-45m

wysoko?? wie?y- 45m
ci??ar wie?y -6600kg
powierzchnia antenna szczycie -2m2

koszt konstrukcjiocynkowanej-62700,-PLN
fundament prefabrykowany -25000,-PLN
monta? z posadowieniem -20000,-PLN
projekt techniczny -4000,- PLN


OPCJE
system asekuracji pionowej
szynodrabina CARABELLI-6300,-PLN
wzek CARABELLI -1880,-PLN

* ceny katalogowe netto

 
Maszty kratownicowe aluminiowe PDF

Read more

Maszt kratownicowy lekki wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium. Nie wymaga konserwacji, do monta?u nie potrzeba ci??kiego sprz?tu, ca?o?? sk?ada sie z 4 lub 6m segmentw montowanych na placu budowy. Konstrukcja masztu osadzona jest na dwuosiowej podstawie u?atwiaj?cej poziomowanie masztu. Maszt w pionie utrzymuje kilkapoziomw lin stalowych kotwionych do pod?o?a
.Maksymalne oferowane wysoko?ci masztuw lini technologicznej 420x420x420mm to 36m a w lini technologicznej 450x450x450mm to 50m,na zamwienie dostepne konstrukcje o wysoko?ci 120mz kratownicy 1000x1000x1000mm.
Aluminiowe maszty kratownicowedoskonale sprawdzaj? sie jako no?niki anten radiokomunikacyjnych iinternetowych.Stosowane bardzo cz?sto pod systemy pomiarowe elektrowni wiatrowych i automatyczne meteorologicznestacje pomiarowe.

Więcej…
 
Maszty elektrowni wiatrowych PDF

MASZTY RUROWE Z ODCI?GAMI Z LIN STALOWYCHZe wzgl?du na przenoszone drgania mechaniczne i du?e obci??enia statyczne wyst?puj?ce przy pracy elektrowni wiatrowych wykonujemy maszty z rur stalowych o wysokiej wytrzyma?o?ci. ?rednice uzale?niamy od przenoszonych obci??e? i dopasowujemy podmocowanie elektrowni wiatrowej.Maszty o wysoko?ciach do 9m wykonujemy w odcinkach 2m,3m,4.5m dostosowanych do ?ycze? i mo?liwo?ci transportowych klienta,maszty 12m i 18m wykonywane s? w odcinkach 4m i 6m. Wszystkie oferowanewyroby cynkujemy ogniowo co zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji na oko?o 20 lat.Na ?yczenie klienta zamiast cynkowania pokrywamy maszty pow?okami malarskimi.Ceny netto zale?ne od ilo?ci i sposobu wyko?czenia masztu.

- elektrownia ok.300W-maszt 6m rura 48x2.9 ,podstawa z zawiasem 500x500x 12mm - od 990,-

-elektrownia ok.500W-maszt 6m rura 89x3.25,podstawa z zawiasem 500x500x12mm- od 1130,-

-elektrownia ok.1-2kW -maszt 6m rura 114x6 podstawa z zawiasem 500x500x12mm -od 1215,-

-elektrownia ok.1-2kW-maszt 9m rura 114x6 podstawa z zawiasem 500x500x12mm - od 1850,-

-elektrownia ok 1-2kW-maszt 12m rura 114x6 podstawa z zawiasem 500x500x12m - od 2350,-

-elektrowniaok.2-3kW -maszt 9m rura 133x4 podstawa z zawiasem 500x500x12mm -od 2450,-

-elektrownia ok.2-3kW-maszt 12m rura 133x4 podstawa z zawiasem 500x500x12mm -od 2800,-

-elektrownia ok 3-5kW -maszt 9m rura 273x7.1 podstawa z zawiasem 940x940x12mm -od 5700,-

-elektrownia ok3-5kW -maszt 12m rura 273x7.1 podstawa z zawiasem 940x940x12mm-od 6950,-

-elektrownia ok 10kW-maszt12m rura 324x7.1 podstawa z zawiasem 940x940x12mm- od 8800,-

-elektrownia ok 20kW-maszt 18m rura 355x8 podstawa z zawiasem 1260x1260x16mm- od 14400,-